Otwarty IKM

Regulamin

OTWARTY IKM Edycja’ 2024
Regulamin Programu

I. Informacje ogólne:

 1. Regulaminu określa warunki realizacji Programu „Otwarty IKM – Edycja ‘2024 na działania kulturalne”, dalej zwanego „Programem”.
 2. Organizatorem Programu jest Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury siedzibą w Gdańsku, przy ul. Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk, zwana w dalszej części Regulaminu „IKM”.
 3. Ideą Programu jest wsparcie oddolnych inicjatyw dla mieszkańców Gdańska i z regionu, poprzez umożliwienie im prowadzenia w przestrzeni IKM działań kulturalnych, w tym również: kulturalno-społecznych i edukacyjno-kulturalnych.
 4. IKM zapewnia wsparcie merytoryczne, prawne, konsultacje w zakresie: technicznym oraz otwiera przestrzeń nowej siedziby Instytutu Kultury Miejskiej znajdującej się w Kunszcie Wodnym przy Targu Rakowym 11 w Gdańsku do realizacji działań w ramach Programu z uwzględnieniem jej warunków i ograniczeń.
 5. IKM przeznacza wsparcia finansowe na realizację Wydarzeń w wysokości do 4000 zł brutto na jeden Projekt.
 6. Informacje lub odpowiedzi na pytania w sprawie Programu są udzielane w następujący sposób:
  a) osoby, które chcą się dopytać o szczegóły dotyczące realizacji Programu mogą kontaktować się w dniach 12-28 lutego 2024 r. w godz. 12.00 – 14.00 mailowo lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 798 377 354 lub email: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl
  b) w dniach 22 i 23 lutego 2024 r. w godz. 14:00 – 16:00 w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Targ Rakowy 11, będzie również czynny punkt konsultacyjny dla osób zainteresowanych współorganizacją wydarzeń w ramach programu Otwarty IKM edycja’ 2024.

II. Działania, które mogą być realizowane w ramach Programu:

 1. W ramach Programu IKM ogłasza otwarty nabór zgłoszeń na realizację projektów na działania kulturalne.
 2. Wydarzenia, które mogą być przeprowadzone w ustalonych wcześniej godzinach i zrealizowane w przestrzeni siedziby Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku przy ul. Targu Rakowym 11, 80-806 Gdańsk.
 3. Działania, jakie mogą być organizowane w ramach Programu to m.in.: warsztaty rękodzielnicze, ekologiczne, literackie, fotograficzne, spotkania autorskie, prezentacje bajek dla dzieci, wykłady, debaty, prezentacje. Katalog działań ma charakter otwarty, uczestnik może zgłosić każdy rodzaj wydarzenia, które będzie możliwe do realizacji w nowej siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, z uwzględnieniem jej warunków i ograniczeń.
 4. W ramach Programu nie jest możliwe realizowanie wystaw i koncertów.
 5. Wszystkie działania realizowane w ramach Programu powinny mieć charakter otwarty i bezpłatny dla ich uczestników. Niedozwolone jest pobieranie od publiczności opłat w jakiejkolwiek formie. Realizacja działania do innych celów niż̇ zgłoszona we wniosku/formularzu konkursowym może spowodować przerwanie realizacji Wydarzenia przez IKM.
 6. Realizowane Projekty/Wydarzenia nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Wnioskodawca – realizator Projektu/Wydarzenia nie może w ramach niego prowadzić działań zarobkowych (za wyjątkiem sytuacji, że dopuści to Dyrektor IKM na podstawie indywidualnej zgody.
 7. W wyjątkowych sytuacjach IKM zastrzega sobie możliwość pobierania od uczestników/ uczestniczek warsztatów opłat za uczestnictwo w wysokości od 10 do 30 złotych w zależności od kosztów materiałów przewidzianych do realizacji Projektu/Wydarzenia w ramach Programu. Informacja o odpłatności warsztatów będzie wyraźnie wskazana w materiałach informacyjnych/rekrutacyjnych takich warsztatów.
  2
 8. Działania zgłaszane w ramach Programu mogą mieć formę jednorazowych wydarzeń bądź cyklu (maksymalnie do 2 spotkań/wydarzeń/warsztatów w ramach jednego działania lub całodzienne bez ograniczeń ilościowych wydarzeń.
 9. Wydarzenia realizowane przez dłużej niż jeden dzień, powinny mieć charakter zróżnicowany w poszczególnych dniach, co do zasady nie dopuszcza się powtarzania realizacji tych samych działań/pomysłów/elementów w kolejnym dniu realizacji Wydarzenia/Projektu. Dopuszcza się wydarzenia, które są realizowane przez dwa dni i są wynikiem kontynuacji działań realizowanych pierwszego dnia dla tej samej grupy odbiorców/uczestników.
 10. Program Otwarty IKM nie przewiduje możliwości organizacji rocznic, projektów infrastrukturalnych, projektów o charakterze stricte komercyjnym, politycznym lub wyznaniowym, spotkań okolicznościowych/ towarzyskich, wydarzeń o charakterze spotkań członków organizacji lub wąskiej grupy zainteresowanych (np. wydarzeń organizowanych dla uczniów konkretnej szkoły, członków konkretnego Klubu Seniora itd.).
 11. Celem Programu jest realizacja Projektów/Wydarzeń kulturalnych o niepowtarzanym charakterze, co nie wyklucza realizacji Projektów/Wydarzeń, które były już uprzednio realizowane ani ich kontynuacji. Aby możliwa była realizacja Wydarzenia/Projektu, który był już wcześniej realizowany, należy wzbogacić go o nowe elementy, rozwinąć jego formułę.
 12. Zgłaszane działania muszą być zgodne z obowiązującym prawem, nie mogą naruszać praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, nie mogą służyć agitacji i propagowaniu poglądów politycznych lub religijnych, nie mogą namawiać do nienawiści lub przemocy w stosunku do jakichkolwiek osób i grup, w tym na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, itp., bądź też stwarzać zagrożenie dla obiektu, osób korzystających z usług IKM oraz pracowników IKM.
 13. Wnioskodawca w ramach realizacji swoich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu/Wydarzenia oraz przy sporządzaniu dokumentów związanych z realizacją Projektu, które podawane są do wiadomości publicznej lub przeznaczone zostały dla uczestników Projektu ma obowiązek stosowania logotypu programu „Otwarty IKM”. We wszelkich publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej dotyczącej projektów realizowanych w przestrzeni IKM, Wnioskodawca zobowiązuje się zamieścić informację o tym, że Wydarzenie/Projekt jest/został realizowany w ramach program „Otwarty IKM”, a w przypadku korzystania ze środków finansowych IKM, również do zamieszczenia informacji o tym fakcie.
 14. IKM zapewni Wnioskodawcy podczas realizacji Projektu/Wydarzenia materiały graficzne tzw. formatki do wykorzystania podczas promocji Projektu/Wydarzenia m.in. kwadratowe nakładki na zdjęcia (bez tła) i kwadraty z tłem do użycia według uznania (w formacie .png), podkłady pod plakaty w dwóch proporcjach (z większą i mniejszą przestrzenią na tekst), a także inne formatki: w formacie A3, puste, z belką logotypów i stroną Otwartego IKM, w postaci plików .pdf i .jpeg.
 15. W wypadku sponsorowania przez podmioty zewnętrzne Wydarzeń/Projektów odbywających się w przestrzeni IKM zasady i sposób prezentacji sponsoringu muszą uzyskać uprzednią akceptację Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku przed rozporządzeniem ich realizacji. Nie dopuszcza się samowolnego zamieszczania reklam, kolportowania materiałów reklamowych lub podejmowania innych działań sponsoringowych lub reklamowych sponsora na terenie siedziby Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.
 16. Na terenie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, jak też używania e-papierosów i produktów podobnych, jak też spożywania napojów alkoholowych (poza Bistro Miasto znajdującym się w budynku przy ul. Targ Rakowy 11) oraz używania jakichkolwiek innych środków psychoaktywnych.
 17. W przypadku realizacji Wydarzenia w przestrzeni siedziby IKM, Wnioskodawca i osoby realizujące działanie w ramach Programu są zobowiązani do:
  a) pozostawienia miejsca (siedziby Instytutu) w stanie takim samym jak w momencie wejścia do udostępnionych pomieszczeń (pod kątem czystości, niepozostawiania wniesionego sprzętu i innych rzeczy, braku uszkodzeń),
  b) przygotowania i realizacji działania tak aby nie zakłócało pracy podmiotów prowadzących działalność w budynku przy ul. Targ Rakowy 11 ani pracowników IKM,
  c) podjęcia wszelkich starań, aby realizacja wszystkich działań́ nie naruszała porządku i spokoju publicznego.

III. Nabór zgłoszeń do Programu:

 1. Nabór zgłoszeń ma charakter otwarty.
 2. Do Programu jako wnioskodawcy – organizatorzy działań mogą się zgłaszać pełnoletnie osoby mieszkańcy/ mieszkanki i organizacje pozarządowe z Gdańska i z regionu, którzy mogą̨ i chcą̨ realizować swoje pomysły w formie oddolnych działań/inicjatyw kulturalnych zgodnie z warunkami Programu.
 3. Jeśli Wnioskodawca nie ma polskiego obywatelstwa, a przebywa w Polsce i chce zrealizować
  projekt w ramach Programu Otwarty IKM, może również starać się o dofinansowanie swojego Wydarzenia/Projektu w ramach Programu. Realizator Programu zastrzega jednak, iż wniosek i wszelkie dokumenty muszą być wypełnione w języku polskim.
 4. Wnioskodawcami Wydarzeń co do zasady nie powinni być pracownicy Instytutu Kultury Miejskiej i członkowie rodzin pracowników IKM a także Jurorzy Komisji Konkursowej oceniający wnioski złożone w ramach danej edycji Programu i najbliżsi członkowie ich rodzin.
 5. Wnioskodawca, który podpisał z IKM porozumienie/umowę na realizację Wydarzenia/Projektu, nie może ubiegać się o finansowanie tego samego Wydarzenia/Projektu w Urzędzie Miasta Gdańska lub innych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie kosztów, na które otrzymał środki finansowe od IKM. Powyższe wyłączenie podwójnego finansowania dotyczy także sytuacji odwrotnej (uprzedniego sfinansowania Wydarzenia/Projektu przez Gminę Miasto Gdańsk i ubiegania się o wsparcie przez IKM). Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować podmiot, o wsparcie którego się ubiega, o uprzednim dofinansowaniu Wydarzenia/Projektu przez drugi ze wskazanych powyżej podmiotów.
 6. Do Programu mogą się zgłaszać zarówno osoby indywidualne (np. osoby twórcze, animatorzy/ animatorki kultury, artyści/artystki, edukatorzy/edukatorki, aktywiści/aktywistki), jak też grupy nieformalne, kolektywy artystyczne, stowarzyszenia, fundacje.
 7. Jedna osoba (grupa nieformalna, kolektyw, stowarzyszenie, fundacja) może przesłać w ramach Programu maksymalnie 1 zgłoszenie.
 8. Osoby, które zgłaszają się do Programu deklarują, że mogą przeprowadzić działanie opisane w zgłoszeniu, samodzielnie lub we współpracy z innymi osobami.
 9. Wyklucza się̨ możliwość złożenia tożsamego/podobnego w treści wniosku na ten sam nabór do Programu przez dwóch Wnioskodawców. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, Wnioskodawcy zostaną̨ zaproszeni na konsultację w celu podjęcia decyzji o wycofaniu jednego z wniosków.
 10. Zgłoszenia do Programu należy dokonać w terminie nieprzekraczającym do dnia 28 lutego 2024 roku do godz. 16.00 poprzez wypełnienie i przesłanie do IKM interaktywnego formularza dostępnego na stronie: https://otwarty.ikm.gda.pl/wniosekonline/
 11. Formularz powinien być wypełniony w języku polskim.
 12. Nabór zgłoszeń będzie trwał od 12 lutego 2024 roku do dnia 28 lutego 2024 roku.
 13. Wyniki naboru Projektów/Wydarzeń do realizacji w ramach Programu zostaną̨ opublikowane na stronie internetowej programu Otwarty IKM pod adresem: otwarty.ikm.gda.pl w terminie do dnia 15 marca 2024 roku.
 14. Lista działań wybranych do realizacji w ramach Programu będzie publikowana na stronie internetowej: otwarty.ikm.gda.pl
 15. IKM zastrzega sobie prawo do realizacji wybranych przez siebie Wydarzeń spośród dokonanych zgłoszeń, o czym niezwłocznie poinformuje wybrane osoby/podmioty. Decyzja o wyborze Wydarzeń do realizacji zostanie podjęta przez trzyosobową komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Kultury Miejskiej. Komisja konkursowa przy doborze projektów dokonuje analizy wniosków konkursowych biorąc pod uwagę̨ kryteria wskazane poniżej w ust. 17, a także realność budżetu zgłoszonego Wydarzenia/Projektu. Decyzja komisji będzie podlegała zatwierdzeniu przez Dyrektora IKM. Od decyzji Dyrektora IKM o wyborze Wydarzenia lub odmowie jego wyboru nie przysługuje prawo odwołania.
 16. IKM zastrzega sobie prawo do realizacji wybranych działań spośród nadesłanych zgłoszeń.
 17. Nadesłane zgłoszenia będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
  a) otwartość i dostępność działania kierowana dla osób Gdańska,
  b) atrakcyjność propozycji dla potencjalnych odbiorców,
  c) wartość artystyczna, edukacyjna lub społeczna zgłoszonego działania,
  d) doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji podobnych działań,
  e) sposób dotarcia do grup docelowych,
  f) realny budżet tj. realna możliwość realizacji działań przewidzianych w ramach zgłoszonego Wydarzenia/Projektu przy założonych kosztach jego realizacji.
 18. IKM niezwłocznie po wyborze danego zgłoszenia do realizacji będzie się kontaktował z Wnioskodawcami.
 19. Decyzję w sprawie wyboru danego działania do realizacji każdorazowo podejmuje IKM. Od decyzji IKM o wyborze działania lub odmowie jego wyboru nie przysługuje prawo odwołania.
 20. Dokonanie zgłoszenia będzie równoznaczne z udzieleniem IKM niewyłącznej licencji do prezentacji zgłoszonego działania na stronie internetowej IKM, jego mediach społecznościowych oraz w jego wydawnictwach, archiwizacji zgłoszenia działania oraz udzielenia zgody na wykonanie dokumentacji fotograficznej, filmowej lub multimedialnej realizowanego działania.

IV. Realizacja działań w ramach Programu:

 1. Po wyborze danego zgłoszenia IKM będzie kontaktował się z Wnioskodawcą, aby wspólnie ustalić termin i warunki realizacji działania.
 2. Termin realizacji działania zostanie ustalony wspólnie przez IKM i Wnioskodawcę, z uwzględnieniem harmonogramu innych wydarzeń organizowanych w IKM oraz możliwości/dostępności osób zaangażowanych w realizację działania.
 3. Działania mogą być realizowane do czerwca 2024 r. Termin realizacji działania zostanie ustalony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, tak aby było możliwe prawidłowe przygotowanie działania i jego promocja.
 4. Na potrzeby realizacji działań w ramach Programu IKM udostępnia w swojej siedzibie pomieszczenia o: powierzchniach: Sala multimedialna „I”: 89,50 m2, Sala multimedialna „II”: 88,35 m2, Sala multimedialna „III”: 55,35 m2, Pracownia, parter :106 m2, przystosowane do realizacji wydarzeń z udziałem publiczności.
 5. IKM w swojej siedzibie do celów realizacji działania zapewni:
  a) wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działania z udziałem publiczności, tj. sprzęt oświetleniowy, ekrany projekcyjne, projektory i nagłośnienie,
  b) meble (krzesła, stoły warsztatowe),
  c) flipchart, rzutnik, etc.,
  d) wsparcie techniczne, (po wybraniu w ramach konkursu Projektu/Wydarzenia do realizacji, Wnioskodawca ustala z koordynatorką programu Otwarty IKM zapotrzebowanie techniczne tzw. blankiet organizacyjno-techniczny tj. dostępną listę̨ urządzeń/sprzętu, które IKM może użyczyć do celów realizacji Projektu/Wydarzenia).
  e) wsparcie w promocji działania na stronie programu Otwarty IKM i kalendarium IKM,
  f) napoje dla uczestników/uczestniczek wydarzenia (herbata/ woda).
 6. W przypadku zmiany warunków realizacji działania w siedzibie IKM, Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia IKM. Dotyczy w szczególności odwołania realizacji wydarzenia w zarezerwowanym terminie. IKM zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnia siedziby/ przestrzeni IKM, w sytuacji, gdy Organizator/ Wnioskodawca nie udzieli wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wydarzenia na minimum 2 tygodnie przed planowanym wydarzeniem.
 7. Działania realizowane w ramach Programu muszą być prowadzone:
  a) zgodnie z Regulaminem IKM,
  b) w sposób niezakłócający pracy podmiotów prowadzących działalność w budynku przy ul. Targ Rakowy 11 ani pracowników IKM
  c) w sposób nienaruszający porządku publicznego, zgodnie z ogólnymi zasadami współżycia społecznego, z uwzględnieniem dobrych praktyk wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, społecznych.

V. Wynagrodzenie za realizację działań merytorycznych:

 1. Przewidywane dofinansowanie w ramach Programu na realizację Projektu to kwota do 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych brutto), które może być przeznaczone na m.in. wynagrodzenie dla osób zaangażowanych merytorycznie w realizację działań w ramach Programu, tj. dla instruktorów prowadzących warsztaty, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, osób uczestniczących w prowadzaniu działań, autorów, animatorów/animatorki kultury, innych osób zaangażowanych merytorycznie w przeprowadzenie działania.
 2. Przewidziana kwota za koordynację Projektu nie może być wyższa niż 500 zł brutto.
 3. W przypadku warsztatów przewidziane jest dofinansowanie na niezbędne materiały warsztatowe, które będą wykorzystywane przez uczestników/ uczestniczek warsztatów itp. Wyklucza się zakup w ramach realizacji Wydarzenia/Projektu środków trwałych (mebli, drukarek, aparatów fotograficznych, maszyn do szycia itp.).
 4. Wypłata dofinansowania/wynagrodzenia nastąpi na podstawie umowy/umów zawartych pomiędzy IKM i osobą zaangażowaną merytorycznie w realizację działania lub w przypadku posiadania działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, na podstawie faktury wystawionej po przeprowadzonych działaniach.
 5. IKM nie przewiduje dofinansowania kosztów poczęstunku/cateringu w ramach Wydarzenia/Projektu. IKM w ramach realizacji Projektu/Wydarzenia zapewnia następujące napoje: herbatę oraz wodę dla uczestników/ uczestniczek.
 6. IKM nie przewiduje możliwości pokrycia w ramach dofinansowania Projektu/Wydarzenia wydatków – kosztów wynagrodzeń związanych z administracją Projektem/Wydarzeniem czyli wydatków związanych z sprawozdawczością projektową, obsługą finansowo-księgową Projektu/Wydarzenia, jak też wydatków związanych z zakupem lub spożywaniem napojów alkoholowych, a także wydatków związanych ze zwrotem kosztów paliwa, czy zakupem biletów transportu miejskiego.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie udziału w Programie wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Projektu/Wydarzenia i realizacją Programu.
 2. Administratorem Danych Osobowych Wnioskodawcy jest: Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Wnioskodawcy (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl (adres e-mail do wyznaczonego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych) lub drogą listu zwykłego na adres siedziby IKM.
 4. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane w celu realizacji Programu, rozstrzygnięcia naboru wniosków do Programu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), pkt c) pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 5. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres realizacji Programu, a następnie do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Wnioskodawcy nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów uprawionych do rozliczania i kontroli działalności Administratora Danych Osobowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, firm/firmy dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Administratora Danych Osobowych, operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz
  6
  podmiotów świadczących obsługę prawną Administratora Danych Osobowych, ponadto nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Wnioskodawcy przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli Wnioskodawca nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, niemożliwy będzie jego udział w Programie.
 10. Dane osobowe Wnioskodawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl. lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Przesłanie zgłoszenia w ramach Programu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. IKM nie będzie dokonywać́ weryfikacji danych wskazanych we wnioskach. Jednocześnie IKM nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane we wnioskach.
 3. Wnioski – zgłoszenia przesłane IKM nie będą̨ zwracane.
 4. Treść zgłoszeń nadesłanych w ramach Programu pozostaje do wyłącznej informacji IKM. Wnioski nie są kopiowane lub przekazywane osobom trzecim, ani ujawniane bez porozumienia z Wnioskodawcą. Wnioski wybrane do realizacji mogą być publikowane na stronie internetowej IKM.
 5. IKM ma prawo zmodyfikować zasady Programu zawarte w niniejszym Regulaminie, przerwać, odwołać nabór zgłoszeń lub zakończyć nabór bez wyboru jakichkolwiek działań, bez podania przyczyny.
 6. IKM zastrzega sobie prawo do przeznaczenia mniejszej niż̇ wnioskowana przez Wnioskodawcę kwoty na wybrane działanie, a także do zmiany zakresu realizacji działania w stosunku do złożonego wniosku – zgłoszenia.
 7. W przypadku, gdy po wyborze działania w ramach Programu okaże się, iż Wnioskodawca w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, IKM może wstrzymać realizację działania do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub odmówić realizacji działania.
 8. We wszystkich kwestiach związanych z realizacją Programu i działań w jego ramach zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady realizacji Programu
 10. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora IKM.